Pakalpojuma noteikumi

Vispārējie transportlīdzekļu atjaunošanas pakalpojumu noteikumi

 1. gada 14. decembrī

Termini:

Serviss – autostikli.lv SIA, reģ. Nr. 40003459222 pakalpojumu sniegšanas vieta ir Ozolu iela 2A Dreiliņi vai Dammes iela 52A Rīga.

Klients – transportlīdzekļa īpašnieks vai tā tiesīgais lietotājs, kas nodod Transportlīdzekli Servisā atjaunošanas darbu veikšanai. Juridiskas personas gadījumā, tiesīgam lietotājam ir jāuzrāda pilnvarojuma dokuments pārstāvēt Transportlīdzekļa īpašnieku. Gadījumos, kad Klienta pasūtītos Transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumus apmaksā apdrošināšanas sabiedrība, apdrošināšanas sabiedrība attiecībās ar Servisu ir pielīdzināma Klientam ar visām viņa tiesībām.

Transportlīdzeklis – vieglā vai kravas automašīna, kura īpašnieks vai tiesīgais lietotājs ir Klients un tas ir reģistrēts CSDD. Transportlīdzekļa identifikācijas dati tiek norādīti Servisa uzdevumā.

Darba uzdevums – Klienta un Servisa vienošanās par veicamo atjaunošanas darbu apjomu Transportlīdzeklim (arī papildpakalpojumi, par kuriem puses vienojas Transportlīdzekļa atjaunošanas laikā saskaņā ar šiem noteikumiem), atjaunošanas darbu izpildes laiku un samaksu par atjaunošanas darbiem, kuru paraksta Servisa pārstāvis un Klients.

Transportlīdzekļu atjaunošanas pakalpojumu noteikumu mērķis:

Šie Vispārējie transportlīdzekļu atjaunošanas pakalpojumu noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) paredz kārtību kādā Serviss apņemas veikt Transportlīdzekļa atjaunošanas darbus saskaņā ar Darba uzdevumu, ievērojot LR normatīvajos aktos noteikto kārtību, Transportlīdzekļa ražotāja noteikto vai vispārēju Transportlīdzekļa remontdarbu veikšanas tehnoloģiju un Klienta dotos norādījumus par izmantojamām rezerves daļām, t.sk. papildus darbiem, kas rodas atjaunošanas darbu gaitā.
Noteikumi ir vispārējs, Servisa un Klienta savstarpējās attiecības reglamentējošs dokuments, kas nosaka pušu tiesības un pienākumus, kas rodas Servisam sniedzot pakalpojumus.
Noteikumi ir jebkura starp pusēm noslēgta tiesiska darījuma neatņemama sastāvdaļa un tie ir saistoši pusēm.
Klienta paraksts uz jebkura Servisa dokumenta (Darba uzdevuma, vienošanās, rēķina, tāmes u.c.) apliecina, ka viņš ir pilnīgi iepazinies ar noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos par sev saistošiem.
Līdztekus noteikumiem pušu savstarpējās attiecības regulē Servisa pakalpojumu sniegšanas brīdī spēkā esošais cenrādis, attiecīgie Transportlīdzekļu ražotāju norādījumi, kā  arī  vispārpieņemta Servisu prakse.

 1. Transportlīdzekļu atjaunošanas pakalpojumu pieteikšana, grozīšana, atteikšana.

1.1. Klients Transportlīdzekļa atjaunošanas darbus var pieteikt pa tālruni, e-pastu info@autostikli.lv, izmantojot Servisa mājas lapā www.autostikli.lv izveidoto rīku, vai ierodoties Servisa pakalpojumu sniegšanas vietā.

1.2. Servisa pārstāvis, pirms Servisa uzdevuma parakstīšanas:

1.2.1. Pēc pieprasījuma izskaidro Klientam paredzamo atjaunošanas darbu  norisi, paredzētās  Transportlīdzekļa  atjaunošanas darbu izpildei nepieciešamās rezerves detaļas, paredzamo Transportlīdzekļa atjaunošanas darbu izpildes orientējošo ilgumu un izcenojumu;
1.2.2. atzīmē  Servisa uzdevumā kāda veida rezerves detaļas (jaunas oriģinālas, jaunas oriģinālā  ražotāja vai lietotas oriģinālas) tiks uzstādītas Transportlīdzeklim  tā  atjaunošanas laikā;
1.2.3. informē  Klientu, ka Transportlīdzekļa atjaunošanas darbu laikā    Serviss var atteikties uzstādīt Transportlīdzeklim  jebkuru Klienta izvēlētu vai piegādātu rezerves detaļu, nepaskaidrojot iemeslus;
1.2.4. izskaidro Klientam sniedzamo pakalpojumu un rezerves detaļu kvalitātes  īpašības, drošumu, derīguma un izpildījuma ilgumu, cenas, garantijas esamību un tās nosacījumus;
1.2.5. informē  Klientu, ka gadījumos, kad Servisa uzdevumā noteiktu darbu izpildīšanai Transportlīdzeklis ir jāpārved pie cita pakalpojuma sniedzēja, Serviss atbild par cita pakalpojuma sniedzēja atjaunošanas darbu kvalitāti un dot garantiju, kā pats tos būtu izpildījis.

1.3. Gadījumā, ja atjaunošanas darbu laikā  Transportlīdzeklim  atklātie papildus defekti neļauj izpildīt Servisa uzdevumā noteiktos atjaunošanas darbus, Serviss nekavējoties informē  Klientu par atklātajiem papildus defektiem un papildu samaksu. Servisam ir tiesības pārtraukt Servisa uzdevumā noteikto atjaunošanas dabu izpildi, ja Klients nedod atbildi vai arī nedod piekrišanu Servisam veikt atjaunošanas darbu  laikā  atklāto papildus defektu novēršanu.

1.4. Klients un Serviss atjaunošanas darbu laikā var vienoties rakstiski, pa e-pastu vai telefoniski par papildus veicamajiem atjaunošanas darbiem, kas ir atklājušies Transportlīdzekļa atjaunošanas laikā.  Šādā  gadījumā  atsevišķs Servisa uzdevums nav jānoformē, bet Serviss, pabeidzot Transportlīdzekļa atjaunošanas darbus, apliecina papildus veikto atjaunošanas darbu kvalitāti  un  garantiju saskaņā  ar šiem noteikumiem.

1.5. Klients var atsaukt Darba uzdevumu pirms Serviss ir uzsācis tā izpildi, kā  arī   Transportlīdzekļa atjaunošanas darbu laikā. Ja Klients ir izmantojis  tiesības atteikties no atjaunošanas darbiem tā izpildes laikā, viņš par to informē Servisu rakstveidā un samaksā Servisam par jau sniegtajiem Transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumiem un materiāliem, kas ir veikti līdz Klienta rakstveida iesnieguma iesniegšanas brīdim. Neskatoties uz to, ka Serviss neizpildīja Servisa uzdevumā paredzētos atjaunošanas darbus pilnā   apmērā, Serviss informē Klientu par jau veikto atjaunošanas darbu garantijas nodrošināšanu un tās nosacījumiem.

1.6. Serviss var atteikties veikt jebkāda veida Transportlīdzekļa atjaunošanas darbus, jebkuram Transportlīdzeklim un jebkuram Klientam, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus.

 1. Transportlīdzekļa nodošana Servisā, glabāšana un atdošana Klientam

2.1. Ar Darba uzdevuma parakstīšanu, Klients nodod un Serviss pieņem Transportlīdzekli glabāšanā uz Transportlīdzekļa atjaunošanas laiku, kas norādīts Servisa uzdevumā. Tomēr Serviss neuzņemas atbildību par personīgajām mantām, kuras Klients, nododot Transportlīdzekli Servisā, ir atstājis Transportlīdzeklī.

2.2. Serviss, pieņemot Transportlīdzekli, apņemas glabāt to kā  krietns un rūpīgs saimnieks un atbild par katru savu darbinieku neuzmanību, izņemot nejaušības risku.

2.3. Servisam nav tiesību lietot Transportlīdzekli, izņemot gadījumus ciktāl tas nepieciešams, lai sniegtu Klientam Servisa uzdevumā paredzētos pakalpojumus.

2.4. Servisam ir pienākums pēc Darba uzdevumā noteikto Transportlīdzekļu atjaunošanas darbu pabeigšanas nodot Transportlīdzekli  nebojātu ar visiem  tā  piederumiem Klientam.

2.5. Transportlīdzeklis ir jānodod Klientam Servisa pakalpojumu sniegšanas vietā.  Ja Serviss Transportlīdzekli bez saskaņošanas ar Klientu ir pārvedis uz citu vietu un Klients ir izteicis vēlmi saņemt Transportlīdzekli Servisa pakalpojumu sniegšanas vietā, Servisam tas  jānogādā atpakaļ uz sava rēķina.

2.6. Klienta pienākums ir saņemt Transportlīdzekli pēc Darba uzdevumā noteiktā  termiņa iestāšanās vai pēc Servisa pieprasījuma. Transportlīdzekļa nodošana vai pieņemšana notiek paredzētajā Servisa darba laikā. Pieņemšana vai nodošana ārpus publicētā darba laika iespējama tikai ar atsevišķu vienošanos.

2.7. Gadījumā, ja Klients neņem Transportlīdzekli atpakaļ Servisa uzdevumā noteiktajā termiņā vai pēc Servisa pieprasījuma, Klients maksā Servisam uzglabāšanas maksu, par katru nokavēto dienu 7,50EUR.

2.8. Gadījumā, ja Klients neapmaksā Servisa uzdevumā noteiktos Servisa sniegtos pakalpojumus saskaņā ar spēkā esošo Servisa cenrādi,  Servisam ir tiesības aizturēt Transportlīdzekli  līdz brīdim, kad Klients apmaksās Servisa izsniegto rēķinu.  Šādā   gadījumā Serviss glabā  Transportlīdzekli ar vislielāko rūpību un tam nav tiesību  Transportlīdzekli atsavināt  vai kā citādi izlietot, lai  segtu savus izdevumus. Līdz rēķinu pilnīgai apmaksai tiek piemērota augšminētā uzglabāšanas maksa.

 1. Transportlīdzekļu atjaunošanas pakalpojumu veidi

3.1. Serviss sniedz šādus pakalpojumus:

3.1.1. virsbūves remonts – Transportlīdzekļa virsbūves atjaunošana, nomainot vai atjaunojot bojātas virsbūves rezerves detaļas, saskaņā ar ražotāja tehnoloģisko procesu, ievērojot Klienta norādījumus;
3.1.2. krāsošana – Transportlīdzekļa virsbūves krāsošana saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju;
3.1.3. mehāniķa darbs – Transportlīdzekļa mehānisko agregātu (rezerves detaļu) nomaiņa, tīrīšana, montāža, atjaunošana saskaņā ar ražotāja tehnoloģisko procesu, ievērojot Klienta norādījumus;
3.1.4. elektriķa darbs – Transportlīdzekļa elektrisko agregātu (rezerves detaļu) nomaiņa, tīrīšana, montāža, atjaunošana saskaņā ar ražotāja tehnoloģisko procesu, ievērojot Klienta norādījumus;
3.1.5. tīrīšana – Transportlīdzekļa mazgāšana, tīrīšana, t.sk. izmantojot tehniskos palīglīdzekļus; 3.1.6. pulēšana – Transportlīdzekļa virsbūves pulēšana, atjaunojot krāsojuma viendabīgumu;
3.1.7. diagnostika – Transportlīdzekļa dažādu agregātu (rezerves detaļu) izpēte, izmantojot papildiekārtas, lai noteikti defektu esamību un/vai to cēloni.

3.2. Jebkurš no iepriekš minētajiem pakalpojumiem tiek sniegts saskaņā  ar Darba uzdevumu. Transportlīdzekļu  atjaunošanas darbi tiek veikti saskaņā ar LR normatīviem aktiem, kā arī ievērojot Transportlīdzekļa ražotāja vai vispārēju Transportlīdzekļa remontdarbu veikšanas tehnoloģiju un Klienta norādījumus.

3.3. Transportlīdzekļa atjaunošanas laikā Serviss izmanto tikai tādus darba rīkus un iekārtas, kas ir paredzētas iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanai.

3.4. Transportlīdzekļa atjaunošanas darbus veic Servisa darbinieki, kam ir atbilstoša kvalifikācija un kas ir apmācīti nepieciešamo iekārtu lietošanā. Pēc  Klienta lūguma Serviss informē par atbildīgā  Servisa darbinieka kvalifikāciju.

3.5. Veicot Transportlīdzekļa atjaunošanas darbus, var tikt izmantotas šāda veida rezerves detaļas:
3.5.1. oriģināla – tāda rezerves detaļa, kura ir Transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas marķēta un kuru izplata Transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīca;
3.5.2. oriģinālā ražotāja – tāda rezerves detaļa, kuru neizplata Transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīca, bet kura funkcionāli un pēc kvalitātes atbilst Transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas marķētai detaļai;
3.5.3. lietota oriģināla – tāda rezerves detaļa, kura ir Transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas marķēta, bet ir lietota un nomontēta no atbilstoša lietota Transportlīdzekļa modeļa.

 1. Transportlīdzeklim veikto atjaunošanas darbu nodošana Klientam

4.1. Servisa uzdevumā noteiktie Transportlīdzekļa atjaunošanas darbi tiek nodoti Klientam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.2. Serviss pēc Transportlīdzekļa atjaunošanas darbu pabeigšanas sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu un informē Klientu par Transportlīdzekļa nodošanas laiku, Klients veic Transportlīdzekļa apskati un, ja Klientam nav iebildumu par veiktajiem darbiem, paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu. Servisam ir jānodrošina pietiekošs apgaismojums telpā vai vietā, kurā atrodas atjaunotais Transportlīdzeklis, lai Klients varētu kvalitatīvi veikt Transportlīdzekļa apskati.

4.3. Ja Klients, pieņemot Transportlīdzekli pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas, konstatē   trūkumus, defektus vai neatbilstību Servisa uzdevumam vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Klients ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, bet tam ir pienākums 1 (vienas) darba dienas laikā no trūkumu, defektu vai neatbilstību konstatēšanas brīža rakstveida paziņot Servisam nodošanas – pieņemšanas akta neparakstīšanas iemeslu.

4.4. Servisam jānovērš tie trūkumi, defekti un nepilnības, kas radušies Servisa vainas dēļ un uz kuriem savos iebildumos norādījis Klients. Pēc trūkumu, defektu vai nepilnību novēršanas, Serviss ir tiesīgs 5 (piecu) darba dienu laikā no šo darbu pabeigšanas dienas, saņemt parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu.

4.5. Ja Klients 5 (piecu) darba dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas to ne apstiprina, ne sniedz Servisam savus motivētus, pamatotus iebildumus, attiecīgais nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par apstiprinātu. Šajā gadījumā Serviss sastāda un iesniedz Klientam rēķinu kopā  ar atbilstošu paziņojumu.

 1. Transportlīdzekļu atjaunošanas pakalpojumu apmaksa

5.1. Pēc Servisa uzdevumā norādīto Transportlīdzekļa atjaunošanas darbu pabeigšanas un nodošanas Klientam, Klients apmaksā Servisa izsniegto rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem. Klients apmaksu veic nekavējoties pēc rēķina saņemšanas skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

5.2. Servisam pēc Klienta lūguma ir tiesības izrakstīt rēķinu ar vēlāku apmaksas datumu, tādā gadījumā rēķina apmaksas kārtība ir šāda:
5.2.1. Klients veic rēķina apmaksu Servisam par saņemtajiem pakalpojumiem līdz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas dienas;
5.2.2. samaksas nokavējuma gadījumā Klients maksā Servisam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu;
5.2.3. ja Klients kavē Servisa rēķina apmaksu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Servisam ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Klientu trešajām personām.

 1. Transportlīdzekļu atjaunošanas pakalpojumu un rezerves detaļu kvalitāte

6.1. Transportlīdzekļa atjaunošanas darbi ir uzskatāmi par kvalitatīvi veiktiem, ja tie ir veikti, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, Transportlīdzekļa ražotāja noteikto vai vispārējo Transportlīdzekļa remonta tehnoloģiju un Klienta dotos norādījumus par izmantojamām rezerves daļām.

6.2. Serviss apliecina, ka Transportlīdzekļa atjaunošanas darbu laikā uzstādītās jaunas oriģinālas un jaunas oriģinālā ražotāja rezerves daļas, saglabās lietošanas īpašības, drošumu un kvalitāti 24 (divdesmit četri) mēnešus pēc to uzstādīšanas Transportlīdzeklī, izņemot detaļas, kas ir pakļautas regulārai berzei un patstāvīgam, straujam nolietojumam, kā piemēram, logu tīrītāja slotiņas, bremžu  kluči, bremžu diski, sajūgs, ātrumpārslēga gals, stūres apvalks, spuldzes, diodes u.tml.

6.3. Serviss brīdina gadījumā, ja Serviss nevar nodrošināt, ka Transportlīdzekļa atjaunošanas laikā uzstādītās Klienta piegādātās rezerves detaļas nesaglabās lietošanas īpašības, drošumu un kvalitāti 24 (divdesmit četri) mēnešus pēc to uzstādīšanas Transportlīdzeklī.

6.4. Serviss apliecina, ka Transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumi – krāsošana un rezerves detaļu montāža, saglabās izpildījumu, kvalitāti un drošumu 24 (divdesmit četri) mēnešus pēc darbu veikšanas, neatkarīgi no uzstādīto rezerves detaļu veida.

6.5. Serviss brīdina, ka Transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumi – pulēšana un tīrīšana, sāks zaudēt izpildījumu, kvalitāti un drošumu uzreiz pēc Transportlīdzekļa lietošanas atsākšanas.

 1. Transportlīdzekļu atjaunošanas pakalpojumu un rezerves detaļu garantija

7.1. Serviss garantē, ka 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Transportlīdzekļa atjaunošanas darbu nodošanas Klientam, Serviss bez maksas veiks defektu novēršanu, kas radušies nekvalitatīvu rezerves detaļu, Servisa pieļauto kļūdu, nepareizu materiālu lietošanas vai nepareizu darba paņēmienu dēļ.

7.2. Garantija Transportlīdzekļa atjaunošanas laikā nomainītajām rezerves detaļām ir spēkā saskaņā ar katras rezerves detaļas ražotāja noteiktajiem pārdošanas un garantijas noteikumiem.

7.3. Garantijas laiks saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu jebkurai jaunai Transportlīdzekļa atjaunošanas laikā uzstādītai rezerves detaļai ir 12 (divpadsmit) mēneši no Transportlīdzekļa atjaunošanas darbu nodošanas dienas, izņemot, ja rezerves detaļas ražotājs ir paredzējis garāku garantijas periodu.

7.4. Transportlīdzekļa atjaunošanas laikā Transportlīdzeklim nomainītām lietotām rezerves detaļām saskaņā ar šo noteikumu 5.

punktu garantija netiek nodrošināta, bet tas neattiecas uz Servisa veiktajiem lietotās rezerves detaļas montāžas darbiem Transportlīdzeklī  un krāsojumu.

7.5. Pārtrauktu vai daļēji izpildītu Transportlīdzekļa atjaunošanas darbu gadījumā, garantija ir spēkā tikai uz tām aizvietotajām rezerves detaļām, kuras Transportlīdzeklī tika aizvietotas saskaņā ar ražotāja vai vispārēju Transportlīdzekļa remontdarbu veikšanas tehnoloģiju.

7.6. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršana tiks veikta bez maksas, veicot nekvalitatīvas rezerves detaļas maiņu vai nepieciešamos atjaunošanas darbus Transportlīdzeklim.

7.7. Garantijas ietvaros Transportlīdzeklim aizvietotajām rezerves detaļām vai veiktajiem atjaunošanas darbiem garantijas nosacījumi nemainās un tās periods nepagarinās.

7.8. Garantija  neattiecas uz rezerves detaļu dabisku nodilumu un nolietošanos, t.sk., kustīgu detaļu dabisku regulēšanu, piemēram, riteņu ģeometrijas regulēšana, riteņu balansēšana. Tāpat garantija neattiecas uz strauji nolietojošām detaļām, kā bremžu kluči, spuldzes u.tml.

7.9. Garantija  attiecas tikai uz tiem Transportlīdzekļa  atjaunošanas pakalpojumiem un tām aizvietotajām rezerves detaļām, kas norādīti tāmē  vai  Servisa uzdevumā, vai  rēķinā  un  atbilst šajos noteikumos  minētajiem nosacījumiem.

7.10. Iestājoties garantijas gadījumam, Klientam ir jāvēršas Servisā ar iesniegumu un  jāuzrāda Transportlīdzeklis.

 1. Pretenziju izskatīšana un strīdu izšķiršana

8.1. Visi jautājumi, strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas ir saistīti ar sniegtajiem Transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumiem, tiek risināti sarunu ceļā.

8.2. Ja strīda atrisināšana netiek panākta sarunu ceļā, strīds tiek nodots risināšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Servisam ir pienākums izskatīt Klienta rakstveida prasījumu par noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu un sniegt motivētu rakstveida atbildi ne vēlāk kā  10 (desmit) darba  dienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas.

 1. Informācijas sniegšana un datu apstrāde

9.1. Visi ar Transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumu sniegšanu saistītie paziņojumi un iesniegumi Klientam un Servisam ir jāiesniedz tādā  formā un tādā  veidā, lai abas puses varētu identificēt paziņojuma vai iesnieguma iesniedzēju, kā  arī  tā  saturu.

9.2. Klientam un Servisam ir tiesības nosūtīt savus paziņojumus uz saskaņotu pasta adresi, elektroniskā   pasta adresi un tālruņa numuru, un šai sakarā  Klients apzinās, ka elektroniskais pasts ne vienmēr uzskatāms par drošu informācijas apmaiņas veidu un apņemas necelt jebkādus iebildumus saistībā ar informācijas (ieskaitot Klienta datus un citas konfidenciālas informācijas) sūtīšanu, izmatojot elektronisko pastu.

9.3. Parakstot Servisa uzdevumu, Klients apliecina, ka atļauj Servisam apstrādāt Klienta datus un personas identifikācijas (klasifikācijas)
kodus saskaņā ar “Fizisko personu datu aizsardzības likumu” un saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (“VDAR”) 28.pantu un nodrošina personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.4. Serviss nodrošina personas datu apstrādi atbilstoši minēto tiesību aktu prasībām. Servisam ir tiesības saņemt personas datus un informāciju
no trešajām personām, ja tas ir nepieciešams Transportlīdzekļaatjaunošanas pakalpojumu sniegšanai. 1.4. Serviss apstrādāt šādus personas datu veidus: vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, telefona numurs, remontējamā transportlīdzekļa dati – auto valsts reģistrācijas numurs, šasijas numurs, uzņemtās fotogrāfijas, apdrošināšanas polises numurs, atlīdzības lietas numurs, izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība, CSN apstākļi – datums, vieta
utml. Saņemtie dati tiek uzglabāti 24 mēnešus.

9.5. Klients un Serviss apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no šīm attiecībām, izņemot tiesību aktos noteiktos gadījumus. Serviss ir tiesīgs nodot Klienta datus un ar Transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumiem saistīto informāciju trešajām personām, ja tas nepieciešams, sniedzot Servisa uzdevumā norādītos Transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumus.

9.6. Klientam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai tā personas dati tiktu izlaboti, papildināti vai grozīti, kā arī lai tiktu sniegta informācija par personas datiem, kas par šo personu tiek apstrādāti.

 1. Citi noteikumi

10.1. Klients apliecina, ka Darba uzdevumā norādītie Transportlīdzekļa atjaunošanas darbi viņam ir nepieciešami un viņam ir

pieejama visa nepieciešamā informācija par Transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumu saturu, kvalitāti, norēķinu kārtību, izpildi, garantiju un atbildību.

10.2. Servisa pienākums ir izpildīt Klienta rīkojumus ar krietna saimnieka rūpību un sargāt Transportlīdzekli un ievērot Klienta intereses, ciktāl  Servisam tas ir iespējams un ir pienākums to darīt.

10.3. Par savu darbinieku veiktajām darbībām Serviss ir atbildīgs tiktāl, ciktāl tie ir rīkojušies Servisa darba laikā, izpildot savus darba pienākumus un Servisa vadības norādījumus.

10.4. Nepārvaramas varas apstākļu dēļ  Transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta uz laiku līdz nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām. Serviss neatbild par Transportlīdzekļa atjaunošanas pakalpojumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus Servisa kontroles un traucē Servisam pildīt saistības, piemēram, karš, nemieri,   terorisms, dabas katastrofas, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, valsts un pašvaldības iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi  un cita veida  rīcība.

10.5. Ikviena noteikumu daļa tiks iztulkota kā    atsevišķi spēkā  esoša, bet  tomēr, ja kāda no noteikumu daļām (punkts vai rindkopa) kļūst nelikumīga vai zaudē spēku un ja tam par iemeslu ir grozījumi Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos, noteikumu daļa nav spēkā tikai minētā    aizlieguma ietvaros un tas nemazina noteikumu citu daļu saistošo spēku.

10.6. Virsraksti un numerācija noteikumos iekļauti tikai uzskatāmības un ērtības labad, tie nav izmantojami noteikumu teksta vai jēgas skaidrošanai.

10.7. Serviss izstrādā un nosaka noteikumus un cenrādi. Serviss patur tiesības vienpusēji grozīt noteikumus un cenrādi, ja starp Servisu un Klientu nepastāv cita  vienošanās. Klientiem ir tiesības iepazīties ar noteikumiem  Servisa pakalpojumu sniegšanas vietā Servisa darba laikā.